Extra bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ)

STOCKHOLM. 2014-05-09, by Nikolas Georgii

Aktieägarna i Clavister Holding AB, 556917-6612 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl. 11.00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.

Anmälan mm

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2014. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman ombeds anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 2 juni 2014, vilket kan ske per e-mail finance@clavister.com eller till Clavister Holding AB med postadress, Sjögatan 6J, SE-891 60 Örnsköldsvik, Sweden. I anmälan bör anges namn tillika personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten och andra behörighetshandlingar skickas in före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid begära att förvaltaren före måndagen den 2 juni 2014 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt inregistrerar aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. 1. Val av ordförande vid stämman
  2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. 3. Val av en eller två justeringsmän
  4. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. 5. Godkännande av dagordning
  6. 6. Beslut om styrelsens förslag till ökning av bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom nyemission av högst 2 000 0000 nya aktier till emissionskursen 17 kronor per aktie utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
  7. 7. Stämmans avslutande

Kompletterande information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission, fullmaktsformulär samt de handlingar som föreskrivs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från och med den 26 maj 2014 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.clavister.com. Handlingarna skickas till den aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Örnsköldsvik i maj 2014

Clavister Holding AB (publ)

Styrelsen