Clavister Q4 2018

Connect.Protect

Clavister Q4 2018

Örnsköldsvik, Sverige, den 21 februari 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Orderingången för det fjärde kvartalet uppgick till 39 MSEK, en ökning från 34 MSEK för samma period 2017, och därmed en ny högstanivå för Clavister. Helåret 2018 innebar en total orderingång på ca 120 MSEK, att jämföra med drygt 100 MSEK i orderingång året innan.

Om jag skulle välja ut några höjdpunkter från det år som gått skulle jag först och främst vilja betona den starka försäljningstillväxt vi uppvisade på våra fokusmarknader Norden och Tyskland med 35% respektive 62% i ökad orderingång jämfört med 2017; två marknader där vi fokuserat och byggt upp en större säljorganisation. Jag ser detta som en tydlig bekräftelse på att vår nya strategi fungerar och på att vår affär kan fortsätta att växa.”

John Vestberg, VD och koncernchef

Oktober – december 2018

 • Orderingången för kvartalet ökade med 13% och uppgick till 39,0 (34,4) MSEK.
 • Kvartalets omsättning uppgick till 31,1 (34,4) MSEK.
 • Bruttovinsten blev 22,1 (26,6) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 71 (77)%.

Implementationen av IFRS 15 under 2018 har haft en negativ påverkan på kvartalets omsättning och bruttovinst uppgående till -6,3 MSEK. 2017 års jämförelsetal har inte justerats för IFRS 15.

 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -8,8 (-10,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,3 (-18,7) MSEK.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -29,7 (-21,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,23 (-0,75) SEK.
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 82,2 (26,5) MSEK.

Januari – december 2018

 • Orderingången för helåret 2018 ökade med 20% och uppgick till 120,2 (100,2) MSEK.
 • Årets omsättning uppgick till 111,5 (100,2) MSEK.
 • Bruttovinsten uppgick till 85,1 (77,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 76 (77)%.

Implementationen av IFRS 15 under 2018 har haft en negativ påverkan på årets omsättning och bruttovinst uppgående till -8,8 MSEK. 2017 års jämförelsetal har inte justerats för IFRS 15.

 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -54,1 (-53,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -89,9 (-76,9) MSEK.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -117,5 (-83,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -5,18 (-2,87) SEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman i Clavister Holding AB (publ.) kommer att hållas i bolagets kontor på Sjögatan 6 i Örnsköldsvik den 14 maj 2019, kl. 13:00. Årsredovisning 2018 kommer att publiceras senast tre veckor innan årsstämman.

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida.
Där finns även en sammanfattande presentation av kvartalet:
https://www.clavister.com/investor-relations/financial-reports/q4_2018/

Klockan 10:00 CET kommer det att ges möjlighet att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat till Clavisters VD, John Vestberg och till Clavisters CFO, Håkan Mattisson.
Länk: https://www.webex.com/Clavister/financial-reports/q4_2018. Anmälan krävs.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Håkan Mattisson, CFO
0660-29 92 00

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:00 CET.