DISCLAIMER

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande för att teckna nya aktier i Clavister Holding AB (publ) (”Clavister”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (“USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.
Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.
________________________________________
Genom att klicka “Bekräftas” bekräftar och intygar du att:
• Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och
• att du antingen:
   (a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
   (b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
   (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
• Du har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan samt att inte överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till någon som inte är behörig att ta del av informationen i enlighet med restriktionerna ovan eller till publikationer med allmän cirkulering i USA.


BEKRÄFTASBEKRÄFTAS EJ

DISCLAIMER

The information contained in this section of the website contains information relating to an offer for existing shareholders in Clavister AB (the “Company”) to subscribe for new shares with preferential rights. This information may not be accessed by residents of certain countries based on applicable securities law regulations.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WHOLLY OR PARTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS), ANY STATE OF THE UNITED STATES INCLUDING THE DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SWITZERLAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

This website and the information contained herein is not intended for, and may not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions), any state of the United States including the District of Columbia (the “United States”), Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, Switzerland, South Africa, South Korea and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase or acquire, any securities of the Company in any of the above mentioned jurisdictions or in any other jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction. The securities of the Company referred to on this website have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act.

All persons residing outside of the above mentioned jurisdictions who wish to access the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

If you are not permitted to view materials on this website or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this website.
Access to electronic versions of these materials is being made available on this website by the Company in good faith and for information purposes only.
________________________________________
By clicking “Confirm” you confirm and certify that:
• You are not a resident of or physically present in any of the above jurisdictions or any other restricted jurisdiction and are not a U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act); and
• you are either:
   (a) a resident of, or physically present in, Sweden;
   (b) if resident or physically present in a Member State of the European Economic Area other than Sweden, a qualified investor as defined in Regulation (EU)  2017/1129 of the European parliament and of the council; or
   (c) otherwise authorized to access this information pursuant to applicable laws or regulations.
• You have read, understood and agree to comply with all of the restrictions set forth above, and you will not transmit or otherwise send any information contained on this website to anyone who is not authorised to access the information in accordance with the restrictions above, or to any newspaper of general circulation in the United States.

CONFIRMDON’T CONFIRM