Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister Q3 2019: Positivt justerat EBITDA-resultat

Örnsköldsvik, Sverige, den 20:e november 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

”Vi är nöjda över att kunna presentera ett positivt EBITDA-resultat för det tredje kvartalet 2019, justerat för avyttringen av vårt kinesiska dotterbolag.

Under kvartalet fortsatte vårt starka momentum i sälj- och marknadsverksamheten, och uppnådde en ökning av orderingången med 24% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen till vertikalen Communication Service Providers representerade den största tillväxten i kvartalet, med 158% högre orderingång jämfört med samma period 2018. Min bedömning är att vi rör oss i allt högre grad in i större affärsmöjligheter än tidigare, i samtliga vertikaler och geografier, tydligt demonstrerat av att vi lyckas säkra kontrakt med viktiga kunder och partners vilka representerar reella tillväxtmotorer för Clavister.”

John Vestberg, VD och Koncernchef

Tredje kvartalet 2019

 • Orderingången för kvartalet ökade med 24% och uppgick till 37,3 (30,1) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 31,8 (29,4) MSEK.
 • Kvartalets rörelseintäkter ökade med 4% och uppgick till 31,9 (30,8) MSEK.
 • Bruttovinsten minskade med 2% till 25,9 (26,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 81 (86)%.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -4,0 (-5,7) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före kostnader relaterade till avyttringen av verksamheten i Kina uppgick till 0,2 (-5,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,5 (-13,3) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -25,8 (-17,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,05 (-0,73) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,5 (-13,5) MSEK.
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 42,2 (47,5) MSEK.

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida. https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2019-q3/

Klockan 09:00 CET den 20 november kommer Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Rippe ge en presentation av bolagets kvatalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till bolagets VD och CFO. Länk till webbsessionen: https://clavisterevents.webex.com/clavisterevents/onstage/g.php?MTID=ef3de09c343e1eff2f6ee5574af57f36b

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:00 CET.