Investor Relations News

Connect.Protect

Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 19 maj 2020

Örnsköldsvik, Sverige, 19 maj 2020, Clavister Holding AB höll under tisdagen den 19 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.clavister.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2019, dvs. 317 082 953 kr, ska överföras till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Staffan Dahlström, Jan Frykhammar, Kimberly Matenchuk och Viktor Kovacs samt nyvälja Martin Kreuzer till styrelseledamot. Stämman omvalde Viktor Kovacs till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Ersättning för utskottsarbete ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå med 75 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter; med 75 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter; samt med 165 000 kronor till ordföranden för finansutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För ytterligare information om den här pressreleasen, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om ClavisterClavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.