Protect your business during COVID-19 – here is how    |     Rights Issue 2020

Investor Relations News

Connect.Protect

Idag inleds teckningsperioden för Clavisters företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Clavister Holding AB:s ("Clavister" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 22 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”) och i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna, förutom i de jurisdiktioner som nämns i avsnittet ”Viktig information” nedan.

Clavister genomför nu en företrädesemission om cirka 149,8 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen främst i syfte att förstärka försäljningstillväxten. Clavister har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande hela Företrädesemissionen. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen, vid det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om en överteckningsoption vilken tillför Clavister en nettolikvid om ytterligare högst cirka 30 MSEK. Därutöver genomför Clavister parallellt med Företrädesemissionen en riktad nyemission uppgående till cirka 54 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till den riktade emissionen.

Kommentar från Clavisters VD, John Vestberg

”Clavister är på en tillväxtresa med ökande marginaler, vilket inte minst framgår av vår senaste kvartalsrapport. Vi hoppas nu ytterligare kunna stärka denna tillväxt och ta tillvara på flertalet möjligheter vi ser i marknaden, bland annat genom vertikalisering och specialisering inom sälj- och marknadsområdet; genom rörelsekapital för att möjliggöra genomförandet av större projekt samt för att stärka vår balansräkning vilket är en förutsättning för att vinna större kundavtal och för att skapa aktieägarvärde. Vi är förhoppningsfulla inför den fortsatta tillväxtresa som står framför oss och vill med dessa ord tacka både nytillkomna och befintliga ägare för er tro på Clavister.” - säger VD John Vestberg.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 21 406 498 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Clavister cirka 149,8 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Överteckningsoptionen omfattar ytterligare högst 4 285 720 aktier. Vid fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen tillförs Clavister ytterligare cirka 30 MSEK före emissionskostnader.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen 29 oktober 2020 erhåller aktieägare i Clavister fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Preliminär tidplan:

3 november 2020 – 13 november 2020 – Handel i teckningsrätter

3 november 2020 – 17 november 2020 – Teckningsperiod

3 november 2020 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betald tecknad aktie (”BTA”)

20 november 2020 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Investerarpresentationer

Clavister kommer att hålla digitala investerarpresentationer torsdagen den 5 november 2020 klockan 15:00 samt torsdagen den 12 november 2020 klockan 13:00. Presentationerna efterföljs av en Q&A. Inbjudan kommer att presenteras på Clavister och Redeye AB:s (”Redeye”) respektive hemsidor. Ytterligare investerarträffar kan komma att anordnas under teckningstiden.

Prospekt

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor (www.clavister.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeyes respektive hemsidor.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Clavister Holding AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Clavister Holding AB kommer endast ske genom det prospekt Clavister Holding AB har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 29 oktober 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:  
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com  

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.