Protect your business during COVID-19 – here is how    |     Rights Issue 2020

Investor Relations News

Connect.Protect

Större aktieägare, medlemmar av styrelse och ledning tecknar aktier i Clavisters företrädesemission

Ett antal större ägare samt medlemmar av styrelse och ledning har meddelat sin avsikt att teckna aktier i Clavister Holding AB:s ("Clavister" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”).

Clavister har, utöver sedan tidigare mottagna teckningsförbindelser från bland annat Bolagets största ägare SPSW Capital om cirka 17,5 MSEK, från ÖstVäst Capital Management meddelats en avsikt att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av teckningsrätter. ÖstVäst Capital Management, som innehar cirka 5,7 procent av det totala antalet aktier i Clavister (per den 30 september 2020) avser teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 8,5 MSEK.

Därutöver har samtliga styrelseledamöter i Clavister tecknat aktier i Företrädesemissionen genom utnyttjande av teckningsrätter till ett belopp motsvarande 2,9 MSEK. Även samtliga medlemmar av Bolagets ledning har tecknat aktier i Företrädesemissionen genom utnyttjande av teckningsrätter, motsvarande ett totalt värde om cirka 1,5 MSEK. Clavisters vd, John Vestberg, har tecknat aktier motsvarande 280 000 SEK.

Som tidigare kommunicerat har Bolaget mottagit teckningsförbindelser från bland annat SPSW Capital samt från styrelseledamöterna Jan Frykhammar och Staffan Dahlström uppgående till totalt cirka 22,3 MSEK, motsvarande respektive parts pro rata-andel, samt emissionsgarantier från ett konsortium av externa investerare om cirka 130,5 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I det fall Företrädesemissionen övertecknas har Bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare aktier genom en Överteckningsoption som vid fullteckning tillför Bolaget ytterligare cirka 30 MSEK. Tilldelning i Överteckningsoptionen kommer att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas, med strategiska investerare och stora aktieägare med ett långsiktigt ägarintresse i Bolaget, samt för att uppnå en god spridning av Bolagets aktier, och beslutas av styrelsen. Utöver Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen genomför Clavister även parallellt en riktad emission om cirka 54 MSEK. Den riktade emissionen riktar sig till ett begränsat antal institutionella och kvalificerade investerare, inkluderat bland andra Stena Finans, Consensus Asset Management, Adrigo och SPSW Capital som förvaltare för flertalet tyska fonder (UCITS och AIF).

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper mellan den 3 november till den 17 november 2020.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Clavister Holding AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Clavister Holding AB kommer endast ske genom det prospekt Clavister Holding AB har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 29 oktober 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

 

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta: 

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.