Protect your business during COVID-19 – here is how    |     Rights Issue 2020

Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister Holding AB offentliggör slutligt utfall av genomförd företrädesemission och riktad nyemission

Clavister Holding AB (”Clavister” eller ”Bolaget”) tillförs totalt ca 204 MSEK före avdrag för emissionskostnader, varav cirka 149,8 MSEK genom den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av extra bolagsstämma 22 oktober 2020. Utfallet visar att cirka 59 %, motsvarande cirka 88,7 MSEK av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om cirka 8 % av emissionen, motsvarande cirka 12,2 MSEK. Cirka 33 % av emissionen, motsvarande 48,9 MSEK, tecknades av garanter. I samband med Företrädesemissionen genomfördes även en riktad nyemission om totalt cirka 54 MSEK riktad till institutionella och kvalificerade investerare (”Riktade Emissionen”).

Genom Företrädesemissionen samt den Riktade Emissionen tillförs Clavister cirka 204 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet i Clavisters Företrädesemission uppgående till högst 149,8 MSEK visar att 12 670 402 aktier, motsvarande cirka 59 % av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 1 747 133 aktier, motsvarande cirka 8 % av Företrädesemissionen. 6 988 963 aktier, motsvarande cirka 33 % av Företrädesemissionen, tecknades av garanter.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Den Riktade Emissionen uppgick till 54 MSEK. Den Riktade Emissionen riktade sig till ett begränsat antal institutionella och kvalificerade investerare, inkluderat bland andra Stena Finans, Consensus Asset Management, Adrigo och SPSW Capital som förvaltare för flertalet tyska fonder (UCITS och AIF).

”Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för förtroendet vi har fått. Det är glädjande att se det stora intresset för Clavister. Det tillförda kapitalet möjliggör nu en acceleration i tillväxten och en möjlighet att ta tillvara på flertalet möjligheter som vi ser på marknaden samtidigt som det stärker vår balansräkning och därmed också möjligheten att vinna större kundavtal vilket självklart skapar aktieägarvärde”, kommenterar John Vestberg, Clavisters VD och koncernchef.

Aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Clavister att uppgå till 54 826 571 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 5 482 657,10 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med emissionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Clavister Holding AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Clavister Holding AB kommer endast ske genom det prospekt Clavister Holding AB har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 29 oktober 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta: 

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com 

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.