Please enable JavaScript in your browser for better use of the website!

Investor Relations News

Connect.Protect

Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 14 maj 2019

Clavister Holding AB höll under tisdagen den 14 maj 2019 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.clavister.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2018, dvs. 439 039 645 kr, ska överföras till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Staffan Dahlström, Jan Frykhammar, Bo Askvik, och Viktor Kovacs samt nyvälja Kimberly Matenchuk till styrelseledamot. Stämman omvalde Viktor Kovacs till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Ersättning för utskottsarbete ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå med 75 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter; med 75 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en justerad valberedningsinstruktion.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se