Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister Q4 2019: Stark tillväxt för Global Key Accounts

Örnsköldsvik, Sverige, den 20:e februari 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Vi lämnar ett händelserikt 2019 bakom oss där vi gjort stora framsteg inom flera områden, men också haft tydliga utmaningar att hantera inom andra områden. På en övergripande nivå fortsatte vi att exekvera på vår tillväxtstrategi, som bygger på att ta vår, i grunden, väldigt lönsamma affärsmodell och skala upp den volymmässigt genom en större och mer effektiv sälj- och marknadsverksamhet. Detta gör vi dels genom en traditionell kanalförsäljning fokuserad på ett fåtal geografiska marknader, och dels genom större globala aktörer där vi har goda förutsättningar att få en hög skalbarhet i affären.

För helåret 2019 uppgick orderingången till 147 MSEK, vilken motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med 2018. Även vår bruttomarginal förbättrades, med fem procentenheter till 81%, vilket indikerar ett starkt produkterbjudande och en hälsosam affärsmodell.”

John Vestberg, VD och Koncernchef

Fjärde kvartalet 2019

  • Orderingången för kvartalet ökade med 8% och uppgick till 42,3 (39,0) MSEK.
  • Kvartalets rörelseintäkter ökade med 1% och uppgick till 32,3 (32,1) MSEK.
  • Bruttovinsten ökade med 11% till 25,6 (23,0) MSEK motsvarande en bruttomarginal på 79 (72)%.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -19,5 (-8,9) MSEK.
  • Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före jämförelsestörande poster uppgick till -13,3 (-13,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -30,3 (-22,4) MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -33,7 (-30,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -2,42 (-1,27) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (-9,5) MSEK.
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 70,9 (82,2) MSEK.

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/q4-2019/

Klockan 08:30 CET den 20 februari kommer Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Rippe ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till bolagets VD och CFO. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/q4-2019/

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. 
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:00 CET.