Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential

Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts. Bolagets egna investeringar beräknas utökas (tidigareläggas). Genomförd emission samt övriga befintliga finansieringsmöjligheter gör att Clavister är väl rustat. Styrelsen har beslutat att ansöka om notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2016.

Kvartalet i korthet:

  • Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 12,8 MSEK (13,0)
  • Bruttoresultatet uppgick till 9,3 MSEK (9,2) och bruttomarginalen ökade till 72 % (71).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -17,8 MSEK (-13,0)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,4 MSEK (34,3)

Örnsköldsvik, den 27 augusti 2015

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapporten kan hämtas i sin helhet här