Rapport för första kvartalet, januari-mars 2015

Rapport för första kvartalet, januari-mars 2015

Strategiska avtal nära förestående

Clavister är inne i slutfasen av strategiska förhandlingar av betydande värde för bolaget. Clavister bedömer att förutsättningarna är goda att fortsatt ta betydande marknadsandelar inom avgränsade områden, även om bedömningen är att det kommer att ske över en längre tid.

En lånefinansiering om 2 MEUR, ca 18 MSEK är godkänd och avtalsskrivning pågår. Option ingår om ytterligare 2 MEUR givet att gällande villkor uppfylls.

Den tyska marknaden visar fortsatt ett stort intresse för våra produkter och bolaget ökar marknadsandelarna.

Kvartalet i korthet:

  • Intäkterna för första kvartalet summerades till 10,7 MSEK (11,0)
  • Bruttoresultatet förbättrades till 7,9 MSEK (7,6), en ökning med 4%
  • Resultatet efter skatt uppgick under första kvartalet till -16,5 MSEK (-13,0)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 11,0 MSEK (27,5)

Örnsköldsvik, den 21 maj 2015

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapporten kan hämtas i sin helhet här