Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Kvartalets omsättning ökade med 25%

Clavister (CLAV) – Strategiskt viktiga avstamp har tagits bland annat i samband med tecknandet av distributionsavtalet med Canon IT Solutions i Japan som spår betydande försäljingsvolymer.

Baserat på Clavisters programvara har Artesyn embedded Technologies lanserat en ny säkerhetsplattform, vilken ger möjlighet för Artesyns kunder att drastisk sänka kostnaden för distribution och hantering avd virtuella, molnbaserade säkerhetsplattformar.

Clavister har aldrig tidigare i sin historia mött ett sådant gensvar från nya och befintliga kunder och partners – vilket bl a bekräftas ovan och av de redan tidigare tecknade avtalen. Bolagets tillväxtstrategi ligger härmed helt rätt i tiden och hjälper bolaget i fortsatta affärsdiskussioner.

Kvartalet i korthet

  • Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 20,1 MSEK (16,0) vilket motsvarar en ökningstakt om 25% jämfört med fjolårets kvartal och med 57% mot andra kvartalet 2015.
  • Bruttoresultatet uppgick till 14,0 MSEK (16,4) för det tredje kvartalet och periodens bruttomarginal summeras till 69% (102). Fjolårets bruttoresultat och marginal påverkades positivt av en återförd avsättning om 4,3 MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -10,7 MSEK (-6,5) att jämföra med -17,8 för Q2 2015.
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 33,2 MSEK (22,3)

Örnsköldsvik, den 24 november 2015

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapporten kan hämtas i sin helhet här