Kommuniké från årsstämma den 21 april 2016 i Clavister Holding AB

Kommuniké från årsstämma den 21 april 2016 i Clavister Holding AB

På årsstämman idag den 21 april beslutade stämman i enlighet med styrelsens och Valberedningens förslag vilka i korthet följer nedan;

 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, samt att årets förlust balanseras i ny räkning;
 • Beslut om beviljade av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret;
 • Beslut om att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kr till ordförande och 125 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda eller uppbär motsvarande ersättning i koncernen;
 • Beslut att till nya styrelseledamöter utse Göran Carstedt samt Niclas Eriksson. Sittande styrelseledamöter Peter Dahlander, Jan Ramkvist, Ilkka Hiidenheimo och sittande ordförande Björn Norrbom omvaldes. Till styrelsens ordförande valdes Björn Norrbom. Peter Johansson, bolagets grundare, avböjde omval. Styrelsen vill passa på att tacka Peter Johansson för hans mångåriga engagemang i styrelsen. För information om nya styrelseledamöter se nedan. Sittande omvalda styrelseledamöter är sedan tidigare upplagda och omnämnda på hemsidan, https://www.clavister.com/about-us/corporate/board-of-directors/;
 • Beslut om ändring av bolagsordningen § 2, § 6 och § 10 i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen;
 • Beslut om ändring i instruktion för valberedningen § 1 samt § 5 i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen;
 • Beslut om bemyndigande av styrelsen att inom ramen för befintligt aktiekapital på 3 000 000 besluta om emission av;
  • nya aktier och/eller teckningsoptioner kronor motsvarande emittering av högst 2 685 000 aktier och en utspädningseffekt om cirka 10,5% av aktiekapital och röster i bolaget (varav 1,8 % avser aktier för tecknande via teckningsoptioner emitterade enligt tidigare beslut av årsstämman); och
  • nya aktier med anledning av eventuellt återköp av konvertibelt förlagslån motsvarande emittering av högst 666 667 aktier och en utspädningseffekt om cirka 3,5% av aktiekapital och röster i bolaget;
 • Beslut om inrättande av incitamentsprogram för anställda och styrelseledamöter inom koncernen. Antalet teckningsoptioner som ska kunna ställas ska vara högst 960 000 st motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5% av aktiekapital och röster i bolaget;
 • Beslut om antagande av Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Örnsköldsvik den 21 april 2016

Clavister Holding AB (publ)

Styrelsen

Göran Carstedt, bördig från Örnsköldsvik, är Ekonomie doktor och arbetar med styrelseuppdrag samt som rådgivare åt organisationer i Europa, USA och Kina. Göran har lång erfarenhet från ledande befattningar inom internationella organisationer såsom Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative. Han är en internationellt erkänd expert inom ledarskap och organisationers lärande och förändring och har lett uppbyggnaden av The Society for Organizational Learning vid MIT, USA, samt är innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Görans aktieinnehav i Clavister Holding AB är 0 aktier.

Niclas Eriksson innehar Ekonomie magisterexamen i finansiell ekonomi och bedriver sedan 1992 egen investeringsverksamhet. Niclas har tidigare erfarenhet av befattningar från mäklarfirman Consensus och finansbolaget Capinova och är tidigare ledamot i de noterade bolagen Eolus Vind AB, Net Entertainment, Auriant Mining AB samt Agrokultura AB. Niclas aktieinnehav i Clavister Holding AB är 700 000 aktier.